POLÍTICA DE CALIDADE/POLÍTICA DE CALIDAD

A Calidade nos procesos desenvolvidos en FORMACIÓN E SERVIZOS DE GALICIA, S. C. G., para o “Impartición de cursos de formación continua: CAP e ADR. Impartición de formación especializada no sector transporte”, forma parte importante nas decisións da Xerencia. Por tanto, existe unha Política de Calidade baseada nas seguintes directrices:

•Promover a mellora continua das actividades e servizos no ámbito da súa relación coa Calidade, avaliándose por anticipado ás repercusións de calquera novo desenvolvemento sobre esta variable.

•Demostrar aos nosos clientes/alumnos actuais e potenciais nosa capacidade para ofrecer uno servizo sempre conforme coa calidade requirida

•Cumprir en todo momento as esixencias da lexislación e a normativa vixente que lle sexa de aplicación á nosa organización.

•Fomentar a comunicación e cooperación cos traballadores e provedores para que se alcancen todos os obxectivos marcados e os clientes/alumnos reciban a mellor atención e servizo pola nosa banda. Prestarase especial atención ás inquietudes dos traballadores, provedores, clientes/alumnos ou demais partes interesadas.

•Desenvolver un Sistema de Xestión da Calidade de acordo coa norma UNE-EN- ISO 9001:2015, como un mecanismo sistemático que asegure a calidade dos procesos da organización.

•A Política proporciona o marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos e as metas de Calidade.

Estes principios, que serán divulgados a toda a organización, servirán de guía para a determinación dos obxectivos, que con carácter anual, estableceranse conforme a criterios de mellora continua, para asegurar que se cumpra a política da entidade, grazas ao esforzo e colaboración de todos os traballadores e o apoio do equipo directivo da entidade.

Esta política da organización desenvolveuse @teniendo en cuenta o contexto no que se desenvolve a mesma., considerando ademais a todas e cada unha das partes interesadas que se engloban neste contexto, desde os nosos propios traballadores, ata os nosos clientes/alumnos e provedores, pasando polos nosos competidores, de tal maneira que aquelas situacións e decisións que se toman desde a dirección teñan en conta a cada un delas, apoiando unha mellor relación entre todos.

Teo, ao 20 de Xaneiro de 2020

Asinado: A Xerencia Anexo I Revisión: 01

POLÍTICA DE CALIDAD

La Calidad en los procesos desarrollados en FORMACIÓN Y SERVICIOS DE GALICIA, S.C.G.,  para el “Impartición de cursos de formación continua: CAP y ADR. Impartición de formación especializada en el sector transporte”, forma parte importante en las decisiones de la Gerencia. Por lo tanto, existe una Política de Calidad basada en las siguientes directrices:

  • Promover la mejora continua de las actividades y servicios en el ámbito de su relación con la Calidad, evaluándose por anticipado a las repercusiones de cualquier nuevo desarrollo sobre esta variable.
  • Demostrar a nuestros clientes/alumnos actuales y potenciales nuestra capacidad para ofrecer uno servicio siempre conforme con la calidad requerida
  • Cumplir en todo momento las exigencias de la legislación y la normativa vigente que le sea de aplicación a nuestra organización.
  • Fomentar la comunicación y cooperación con los trabajadores y proveedores para que se alcancen todos los objetivos marcados y los clientes/alumnos reciban la mejor atención y servicio por nuestra parte. Se prestará especial atención a las inquietudes de los trabajadores, proveedores, clientes/alumnos o demás partes interesadas.
  • Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, como un mecanismo sistemático que asegure la calidad de los procesos de la organización.
  • La Política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas de Calidad.

Estos principios, que serán divulgados a toda la organización, servirán de guía para la determinación de los objetivos, que con carácter anual, se establecerán conforme a criterios de mejora continua, para asegurar que se cumpla la política de la entidad, gracias al esfuerzo y colaboración de todos los trabajadores y  el apoyo del equipo directivo de la entidad.

Esta política de la organización se ha desarrollado teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve la misma., considerando además a todas y cada una de las partes interesadas que se engloban en este contexto, desde nuestros propios trabajadores, hasta nuestros clientes/alumnos y proveedores, pasando por nuestros competidores, de tal manera que aquellas situaciones y decisiones que se toman desde la dirección tengan en cuenta a cada uno de ellas, apoyando una mejor relación entre todos.

Teo, a 20 de Enero de 2020

Firmado: La Gerencia

 

Anexo I

Revisión: 01