POLÍTICA DE CALIDADE

A Calidade nos procesos desenvoltos en FORMACIÓN E SERVIZOS DE GALICIA, S. C. G.,  para o “Impartición de cursos de formación continua: CAP e ADR. Impartición de formación especializada no sector transporte”, forma parte importante nas decisións da Xerencia. Por tanto, existe unha Política de Calidade baseada nas seguintes directrices:
– Promover a mellora continua das actividades e servizos no ámbito da súa relación coa Calidade, avaliándose por anticipado ás repercusións de calquera novo desenvolvemento sobre esta variable.
– Demostrar aos nosos clientes/alumnos actuais e potenciais nosa capacidade para ofrecer uno servizo sempre conforme coa calidade requirida.
Cumprir en todo momento as esixencias da lexislación e a normativa vixente que lle sexa de aplicación á nosa organización.
– Fomentar a comunicación e cooperación cos traballadores e provedores para que se alcancen todos os obxectivos marcados e os clientes/alumnos reciban a mellor atención e servizo pola nosa banda. Prestarase especial atención ás inquietudes dos traballadores, provedores, clientes/alumnos ou demais partes interesadas.
– Desenvolver un Sistema de Xestión da Calidade de acordo coa norma UNE-EN- ISO 9001:2015, como un mecanismo sistemático que asegure a calidade dos procesos da organización.
A Política proporciona o marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos e as metas de Calidade.
Estes principios, que serán divulgados a toda a organización, servirán de guía para a determinación dos obxectivos, que con carácter anual, estableceranse conforme a criterios de mellora continua, para asegurar que se cumpra a política da entidade, grazas ao esforzo e colaboración de todos os traballadores e  o apoio do equipo directivo da entidade.
Esta política da organización desenvolveuse  teniendo en cuenta o contexto no que se desenvolve a mesma., considerando ademais a todas e cada unha das partes interesadas que se engloban neste contexto, desde os nosos propios traballadores, ata os nosos clientes/alumnos e provedores, pasando polos nosos competidores, de tal maneira que aquelas situacións e decisións que se toman desde a dirección teñan en conta a cada un delas, apoiando unha mellor relación entre todos.

Teo, a 20 de Xaneiro de 2020

Asinado: A Xerencia

 

Anexo I

Revisión: 01

 

próximos cursos….

Camión-Grúa

Camión-Grúa

Próximo curso: Próximas fechas (mañana/tarde)
Horas: 8
Lugar: Vilar de Calo, 47 TEO

leer más
Carretilla

Carretilla

Próximo curso: Próximas fechas (mañana/tarde)
Horas: 8
Lugar: Vilar de Calo, 47 TEO

leer más
CAP

CAP

Próximas Convocatorias:
– Teo: 2-11 Agosto 2019
– Teo: 6-15 Septiembre 2019
– Teo: 11-20 Octubre 2019
– Teo: 08-17 Noviembre 2019
– Teo: 6-15 Diciembre 2019

leer más

INSTALACIÓNS PROPRIAS

Todos nuestros cursos, pueden realizarse en nuestras instalaciones en Teo – Santiago, ó en cualquier punto de Galicia,co nuestro equipo formativo y todo el material necesario para la realización de prácticas, tanto de Primeros Auxilios como de Extinción de fuegos.